Start / Beslut från domstol om storbildskärm i Täby C

Beslut från domstol om storbildskärm i Täby C

2015-12-02 09:02

Mark- och miljööverdomstolen har den 12 november 2015 slagit fast att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnännds beslut om att förbjuda använding av storbildsskärmen på norra parkeringshuset i Täby C ska fortsätta gälla. Rodamco Täby Centrum KB hade överklagat nämndens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i domen att ljusstörningarna från skärmen kan upplevas som besvärande. Domstolen gör bedömningen att störningarna från skärmen kan påverka närboendes psykiska välbefinnande på ett sådant sätt att det utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition.

Beslutet från Mark- och miljödomstolen kan inte överklagas.

Senast uppdaterad:2015-12-02