Start / Företagare / Arbeten i vatten - Vattenverksamhet

Arbeten i vatten - Vattenverksamhet

Stockholms skärgård är en unik naturmiljö och är klassat som ett riksintresse för natur- och kulturmiljön. För att dessa värden ska finnas kvar krävs att särskilda hänsyn tas vid byggande i strandzonen och vattnet.

Exempel på vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning m.m. i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras. För vissa mindre arbeten räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsens miljöskyddsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet. En sammanfattning av regelverket runt arbeten i vatten finns i länsstyrelsen broschyr som du hittar i högerspalten.

Ta alltid kontakt med Länsstyrelsen på telefon 08-785 40 00 för samråd om du planerar verksamhet i vatten!

När du kontaktar länsstyrelsen bör du passa på att diskutera frågan om hanteringen av muddringsmassorna. Om muddringsmassorna ska läggas upp på mark under högsta tänkbara vattenstånd (ca 1 m från den normala vattenytan) prövar länsstyrelsen detta

Hantering av muddermassor

Om du planerar att lägga upp muddermassor på land, ska du anmäla detta till oss. Använd gärna vår anmälningsblankett nedan så får du med de uppgifter vi behöver.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgiftens storlek bestäms av hur mycket tid vi lägger ned på din anmälan.

Om du planerar att dumpa massorna i vattenområde krävs dispens från Naturvårdsverket.

Strandskydd

Enligt miljöbalken gäller strandskydd vid hav, sjöar och längs vattendrag. Arbeten i vatten samt uppläggning av muddermassor kan i vissa fall kräva dispens från strandskyddet. Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret i din kommun så får du veta mer om vad som gäller på den aktuella fastigheten. Generell information om strandskyddet kan du få genom att läsa Naturvårdsverkets och Boverkets broschyr som du hittar i högerspalten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25