Kvalitetsproblem

Vid problem med vattenkvaliteten är det viktigt att snabbt informera de som kan bli berörda som till exempel konsumenter, fastighetsägare och SRMH.

En utredning av orsaker till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet. Det är viktigt att vara medveten om att undersökningen av vattnet vid den normala provtagningen endast omfattar ett fåtal så kallade indikatororganismer. Om du som vattenproducent upptäcker någon förändring av till exempel färg eller grumlighet i vattnet så finns det en risk att det har kommit in en förorening utan att undersökningen visar förhöjda halter av bakterier. Finns det risk för till exempel virus, parasiter eller algtoxiner i råvattnet så måste även detta undersökas.

Kemiska ämnen och föroreningar kan förekomma i dricksvatten. Vissa ämnen har naturligt ursprung och vissa är föroreningar som inte får förekomma. Förhöjda halter av kemiska ämnen oavsett ursprung kan ge lukt och smakproblem eller hälsomässiga effekter. Vissa ämnen kan även orsaka tekniska problem i dricksvattenanläggningen. De flesta ämnen är osynliga för blotta ögat och det är därför av största vikt att man utför provtagningar enligt provtagningsprogrammet. Om något avviker i vattnets kvalitet som till exempel lukt, smak eller färg så är det viktigt att reda ut vad problemet beror på och att så snabbt som möjligt sätta in åtgärder.

Åtgärder vid vattentäkten
Finns det risk att föroreningar i tillrinningsområdet kan tränga ner i vattentäkten så måste man kontinuerligt arbeta med att få bort dessa föroreningskällor. Det är bättre och oftast billigare och enklare att arbeta förebyggande mot föroreningar än att rena bort dem när de redan har kommit in i täkten. Brunnskonstruktionen måste vara tät så att ytligt grundvatten eller regnvatten inte kan tränga in. Ytvatteninträngning kan bero på att foderröret inte sluter tätt vid övergången mellan lösa jordlager och berg. Brunnens överbyggnad ska vara konstruerad så att det inte rinner in vatten och samlas skräp. Om det finns en luftning så ska den vara konstruerad så att det inte kan rinna in vatten eller att skadedjur kan ta sig in. Marken i nära anslutning till brunnen ska luta bort från brunnen för att förhindra att det rinner in vatten. För att underlätta möjligheterna att hålla rent och för att förhindra att det samlas skräp i brunnskonstruktionen så bör närområdet rensas från sly och buskar.

Behandling av dricksvatten
Om kvalitetsproblem inte kan lösas med förändringar i brunnens konstruktion eller om vatten tas från sjö eller hav så kan det vara nödvändigt att sätta in en behandling av vattnet. Vilken behandling som ska sättas in beror på problemets art. Exempel på behandlingar kan vara olika slags filter, UV-behandling eller omvänd osmos. Vatten som tas från ytvatten måste renas i flera steg än om det tas från grundvatten. Om vattnet desinfekteras med till exempel UV-ljus eller om vattnet tas från sjö eller hav så ska det finnas ett larm som varnar om reningen inte fungerar.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-14