Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet / Användning av schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att förorena miljön. Exempel på anläggningsändamål för avfall är bullervallar, parkeringsytor eller ytor för annan markanvändning, deponitäckning, anläggningsarbete vid vägar eller järnvägar mm.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, 2010:1. Begreppet ”mindre än ringa risk” har införts då föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en anmälan eller ett tillstånd för att få använda materialet.

När krävs en anmälan?

Enligt SNI-kod C 90.140 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är det anmälningsplikt vid; ”Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde, eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.”

Skicka din anmälan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten ska påbörjas. Blankett för anmälan finns i högerspalten.

När behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen?

Enligt SNI-kod B 90.130 i bilagan är det tillståndsplikt vid: ”Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.” Tillstånd i dessa fall söker du hos länsstyrelsen i Stockholms län (se länk i högerspalten).

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24