Dagvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, och framträngande grundvatten. Dagvatten inehåller i många fall föroreningar och måste då renas innan det når känsliga miljöer.

Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenat och kan därför vara lika förorenande som avloppsvatten. Miljöbalken ställer krav på rening. Vattnet ska renas innan det leds till t ex kommunens dagvattennät, en sjö eller vattendrag.

Några exempel på där någon form rening av dagvattnet ofta är nödvändig är industri- och centrumområden, större asfalterade parkeringsplatser (>40 platser), bensinstationer, kemikalie- eller avfallshantering utomhus, bussterminaler, koppartak och vägar.

Föreslagna riktvärden för utsläpp av dagvatten

Det finns riktvärden som är vägledande och de gäller i förbindelsepunkt till ett sammanhängande dagvattensystem, exempelvis vid fastighetsgräns till en industri, vid vägområdesgräns för genomfartsväg, eller i förbindelsepunkt till allmän VA-anläggning. Läs mer om dagvatten i informationen till höger.

Täby och Vaxholms dagvattenpolicys/strategier:

I Täby finns en policy för hur dagvattnet ska hanteras. Se policyn till höger.

I Vaxholm finns en strategi för hantering av dagvatten. Se strategin till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04