Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet / Kemikaliehantering / Spridning av bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. De egenskaper som kemiska bekämpningsmedel har gör dessa också mer eller mindre hälso- och miljöfarliga. För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av kemiska bekämpningsmedel.

Anmälningsplikt

För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs en anmälan. Detta gäller t.ex. vid spridning på vägområden, på banvallar eller på områden som inte omfattas av tillståndsplikt och som är större än 1000 kvadratmeter och där allmänheten rör sig fritt t. ex. i parker och friluftsområden.

Tillståndsplikt

Tillstånd krävs vid användning av växtskyddsmedel yrkesmässigt på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till skolor och förskolor, på allmänna lekplatser, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan/ansökan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Använd gärna vår blankett i högerspalten!

Spridning av biocidprodukter

Vid spridning av biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Att tänka på

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1 och 2 krävs särskild behörighet.

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel ska använda medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Vid användning ska hänsyn tas och skyddsavstånd iakttas till känsliga områden och annans egendom. Skulle det ske en olycka t. ex. ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart.

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss och ta del av ytterligare information som finns under rubriken Relaterade länkar i högerspalten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-05