Start / Invånare / Avfall

Avfall

En bra avfallshantering är en viktig del av ett fungerande samhälle. Idag är avfall inte längre sopor, utan är istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) utövar tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser om avfall. Tillsynen omfattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall och farligt avfall. Avfall som regleras i lagstiftningen ska hanteras så att olägenheter inte uppstår.

SRMH hanterar också klagomålsärenden om till exempel kompostering, nedskräpning och eldning utomhus och lämnar även information om t ex kompostering.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om du vill ha uppehåll i hämtning av hushållsavfall (ej latrin och slam) måste du anmäla detta till entreprenören.

I Vaxholm ska du kontakta Roslagsvatten, tel  08-540 835 41, e-post vaxholmavfall@roslagsvatten.se  

I Täby ska du kontakta Ragn-Sells, Kundtjänst 08-795 47 40
e-post taby@ragnsells.com

Gemensam avfallsbehållare

I Vaxholm kan närliggande hushåll dela på en avfallsbehållare. Kontakta Roslagsvatten för mer information.

Kontaktuppgifter
tel. 08-519 33 305
e-post vaxholm@sita.se

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Avfallshanteringen i Täby och Vaxholm regleras bl a av respektive kommuns avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshanteringen och där finns bl a regler för insamling av avfall och vilket ansvar kommunen respektive kommuninvånare har. Läs mer via länkarna till höger.

Avfallsplanen är ett dokument som styr hur avfallshanteringen ska gå till i ett längre perspektiv. Syftet med det är att få en översikt över det avfall som finns i kommunen och fastställa åtgärder för att minska mängden avfall. Täby ingår i SÖRAB och har en gemensam avfallsplan med övriga medlemskommuner. Vaxholm har en egen avfallsplan. 

Avfallskvarn

Det är inte tillåtet att ansluta en avfallskvarn i fastigheter i Täby eller Vaxholm. Avloppsvattnets sammansättning påverkas och avloppsledningar samt avloppsreningsverken är inte dimensionerade för detta.
 
För mer information kontakta Roslagsvatten om du bor i Vaxholm. I Täby kontaktar du samhällsutvecklingskontoret eller Käppalaförbundet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-01-10