Start / Invånare / Avlopp / Vattenprov för kloridanalys

Vattenprov för kloridanalys

Vid ansökan om enskilt avlopp behövs en analys av grundvattenförhållandet i området. En analys av kloridhalten, salthalten i vattnet ska göras, dels från den egna brunnen men även från andra vattentäkter, inom 100 meters avstånd från den planerade avloppsanläggningen.

Anledning till analys av salthalten i vattnet

På många platser i Vaxholms Stad är grundvattentillgången liten. Saltvatteninträngning och brist på grundvatten är vanligt speciellt sommartid, särskilt på öar och i tättbebyggda områden som till exempel fritidsområden.

Salthalten i brunnsvattnet ger en indikation på hur stor tillgången på sött grundvatten är. Ett vatten med hög salthalt leder bland annat till korrosion på rör, pumpar och hushållsmaskiner och blir oanvändbart som dricksvatten.

En ändring av den sanitära standarden i en bostad kan medföra en ökad vattenförbrukning i området vilken kan leda till saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att få vetskap om grundvattensituationen i området och att salthalten i befintliga bergborrade brunnar analyseras. Analysresultaten vägs in i prövningen av ärendet. Det kan innebära att det ställs krav på försiktighetsmått, till exempel vattensnål teknik, årlig kloridprovtagning (saltanalys) etc. eller att installation av vattentoalett inte kan beviljas.

ALS Scandinavia Laboratorium

SRMH använder sig av ALS Scandinavias laboratorium för vattenanalyser. Har du frågor om dina vattenprover kan du kontakta ALS Scandinavias kundtjänst på tel: 08-52775200. 

Hämtning av provtagningskärl och inlämning av prover

Se information om hämtnings- och inlämningsställen/tider i informationsbladet i högerspalten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-01-25