Start / Invånare / Naturreservat och miljöövervakning

Naturreservat och miljöövervakning

SRMH har tillsyn på de naturreservat som finns i Täby och Vaxholm och som har bildats av respektive kommun. Vi kontrollerar bl. a. att det finns tydlig information i reservaten om vilka föreskrifter som gäller där.

Naturreservatet Rönninge by - Skavlöten i Täby

Täbys första kommunala naturreservat invigdes 2002. Natureservatet ligger mellan Rönningesjön och E18 (avfart Arninge, Vaxholm). Genom att bilda reservatet vill Täby bevara natur- och kulturvärdena samt tillvarata friluftsintressena i området.

Kullö naturreservat i Vaxholm

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av områden för närrekreation och bevara de värdefulla livsmiljöerna som det gamla kulturlandskapet har gett upphov till. De igenväxta ängarna ska öppnas upp och återställas till öppet landskap.

Naturreservat som bildats av länsstyrelsen

Täby Prästgård (Täby)

Reservatet har bildats av länsstyrelsen (2016) och ligger vid Prästgården söder om Prästgårdsvägen i Täby kyrkby. Området, cirka 95 ha, är ett gammalt odlingslandskap brukat sedan åtminstone äldre järnålder. Se länkar till höger för mer information.

Bogesundslandets naturreservat (Vaxholm)

Reservatet har bildats av länsstyrelsen (2015). Reservatet är en halvö i Vaxholms kommun som omges av Stora Värtan i väster, Askrikefjärden i söder och Vaxholmsfjärden i öster. Se länkar till höger för mer information.

Allemansrätt = inte störa, inte förstöra

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallar vi allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Vi kan också se den som en stor frihet. Men din frihet får inte bli till ofrihet för någon annan. Allemansrätten kräver att du tar ditt ansvar och visar gott omdöme. Du får inte skada natur och djurliv, och du måste visa hänsyn mot markägaren och mot andra människor som är ute i naturen. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-06-14