Start / Invånare / Radon

Radon

Radon, som är en radioaktiv gas, bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller och utgör en fara för människors hälsa då långvarig exponering för radongas ökar risken för utveckling av lungcancer. 

Radon kommer från marken under, runt om byggnader samt in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden men även byggnadsmaterialet blåbetong som tillverkades 1929-1975 kan innehålla radon och bidra till förhöjda radonvärden. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 och gäller både för bostäder samt lokaler för allmänna ändamål men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt.

Hur mycket radon som kommer in beror bland annat på husets konstruktion, ålder, ventilation och uppvärmningssystem och det är därför nödvändigt att utföra en radonmätning i varje enskilt hus eller lägenhet för att ta reda på radonhalten.

Ni har som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ett ansvar enligt Miljöbalken att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister som kan påverka hälsan negativt hos de boende.

Mäta radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. För att få ett årsmedelvärde ska mätningen pågå i minst två månader under mätsäsongen 1 oktober till 31 april och mätdosorna ska placeras så att mätvärdet blir representativt för radonhalten i bostaden.

För mer information om hur mätningen ska utföras, se Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning via länken till höger.  

Ombyggnation och byte av värme- eller ventilationssystem är exempel på faktorer som kan påverka radonhalten i inomhusluften. Rekommendationen är att radonmätning ska göras vart tionde år men oftare än så om man tidigare har åtgärdat höga radonvärden i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efter åtgärder eller ombyggnationer.

Beställ radonmätning

Invånare i Täby och Vaxholm kan beställa radonmätning genom oss. I högerspalten hittar ni vilka radonlaboratorier miljökontoret samarbetar med som är ackrediterade av Swedac. Om beställningen görs via vår hemsida kommer rapporten att vara tillgänglig för miljökontoret, annars kan ni självklart välja att beställa radonmätning på egen hand och sedan skicka in den till oss. Om ni gör en beställning av radonmätningar via telefon och vill att miljökontoret ska ha behörighet till era rapporter behöver ni ange att ni samarbetar med kommunen.

När ni fått resultaten från analysföretaget ska rapporterna redovisas till miljökontoret tillsammans med svarsblanketten ”Uppgifter om byggnad/huskropp” som ni hittar i högerspalten. OBS! En svarsblankett ska fyllas i per huskropp och lägenhetsnummer ska anges enligt Skatteverkets/Lantmäteriets register (fyra siffror).

Visar ditt mätresultat över 200 Bq/m3 luft och du behöver vidta åtgärder? Svensk Radonförening har en lista med konsulter som mäter och åtgärdar radon. De som finns med på listan har genomgått kurser hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Se länkar till höger för mer information.

Bidrag för radonsanering

Om du som småhusägare har höga radonvärden i din bostad kan du söka bidrag för att genomföra en radonsanering.. Bidraget är som mest 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor.

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel (Bq). För att beviljas bidrag måste du bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. För nybyggda gäller att radonbidrag kan sökas tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att  sänka radonhalten till under 200 Bq per kubikmeter inomhusluft. Till ansökan ska åtgärderna redovisas. Redovisningen ska göras av person med dokumenterad kompetens av radonsanering.

Observera att du inte beviljas bidrag om åtgärderna påbörjats innan ansökan om bidrag skickats in till länsstyrelsen!

Mer information om bidraget och hur man ansöker finns via länkarna till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-16