Start / Invånare / Radon / Bidrag till radonsanering av småhus

Bidrag till radonsanering av småhus

Om du som småhusägare har höga radonvärden i din bostad kan du söka bidrag för att genomföra en radonsanering. Bidraget är som mest 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor.

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel (Bq). För att beviljas bidrag måste du bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. För nybyggda gäller att radonbidrag kan sökas tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att  sänka radonhalten till under 200 Bq per kubikmeter inomhusluft. Till ansökan ska åtgärderna redovisas. Revovisningen ska göras av person med dokumenterad kompetens av radonsanering.

Observera att du inte beviljas bidras om åtgärderna påbörjats innan ansökan om bidrag skickats in till länsstyrelsen!

Mer information om bidraget och hur man ansöker finns via länkarna till höger.

 


 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-07-02