Start / Om vår skola

Om vår verksamhet

Barn på Brinkskolan

Brinkskolan och Brinkens förskolas verksamhet

Verksamhet
Brinkskolan är en F-6 skola med 356 inskrivna elever. Skolan är organiserad i två arbetslag ett för åk F-3 och ett för åk 4-6. Arbetslagsindelning är gjord med tanke på hur kunskapskraven är strukturerade i läroplanen där eleverna arbeta mot att uppfylla kunskapskrav i åk 3 respektive åk 6. Genom att inkludera F klasserna i med åk 1-3 så skapar vi goda förutsättningar tillsamverkan mellan förskoleklass och skola och möjliggör för en röd tråd för fortsatt lärande.

Vi har två Förskoleklasser på skolan med 56 inskrivna barn. De är organiserade i lokaler mitt emellan 5års verksamheten på förskolan och åk 1 undervisningslokaler för att enkelt möjliggöra till samarbete mellan förskola och förskoleklass samt mellan förskola och skola.

Vår erbjuder fritidsverksamhet för åk F-6 på Brinkskolan och i dagsläget har vår fritidsverksamhet 315 inskrivna barn i åk F-6.

Både skola, förskoleklass och fritidsverksamhet har verksamhetsplaner som utgår från denna lokala arbetsplan. I dessa planer beskrivs närmare hur respektive verksamhet arbetar utifrån våra nationella styrdokument och med våra utvecklingsområden.

Brinkens förskola har idag 100 inskrivna barn fördelade på 6 hemvisten. Barnen är indelade i åldersblandade grupper där tre hemvisten innehar barn i ålder 1-3 år och två hemvisten innehar barn i åldern 3-4 år och ett hemviste innehar barn i 4-5 år.

I varje hemviste arbetar 3-4 pedagoger varav 1-2 förskollärare. Hemvistena bildar tillsammans ett arbetslag. Hemvistena har en ytterst ansvarig arbetslagsledare som tillsammans med Biträdande förskolechef ansvarar för utvecklingsarbetet på förskolan.

Lokaler och lärandemiljöer

Brinkskolans verksamheter och Brinkens förskola är alla placerade i en gemensam byggnad där olika verksamheter finns i olika avdelningar av byggnaden. Lokalerna är arkitektritade utifrån ett särskilt framtagen verksamhetsprogram som utarbetats i enlighet med vad pedagogisk forskning visat vara gynnsamma lokaler för framgångsrika lärandeprocesser. I skoldelen finns lokaler för både egen reflektion, gemensamma genomgångar, kollaborativt och kreativt arbete samt grupprum i anslutning till de gemensamma studieytorna.

I förskoledelen finns personliga hemvisten för alla barn och gemensamma laborativa salar för att utforska, upptäcka och lära. Förskolan har även Hemvisten med olika teman för exempelvisa språkutveckling, matematik och natur, drama och skapande.

Byggnaden innehar ett eget tillagningskök med en egen kock där alla barn och elever äter lunch och mellanmål. Byggnaden innehar också lokaler för textil- och trä- och metallslöjd, musik- och rörelserum, drama, hem- och konsumentkunskap samt ett eget skolbibliotek.

Lokaler för skolhälsovårdspersonal, specialpedagogiskt enskilt arbete, kulturskolan, administrativ personal samt köks- och vaktmästeripersonal finns också i byggnaden.

Idrottslokaler har vi i Erikslundsskolans idrottshall som ligger 500 m gångväg (biltrafikfri) från Brinkskolan. Friidrottsytor finns på skolgården.

Skolgården är byggd för att lärandet skall kunna fortsätta i vår utemiljö. Vi har alla Sveriges träd planterade på skolgården. Vi har en mängd olika blomarter och ätbara bärbuskar. Vi har utrymmen för att odla våra egna växter och grönsaker och på så vis följa den biologiska processen för växtlighet. På skolgården finns sandlådor i geometriska figurer, balansbrädor, ett uterum med möjlighet att måla och bedriva estetisk verksamhet, vattenlekbord och så naturligtvis vanlig lekutrustning så som gungor, lekstugor, rutschkanor och karuseller.

Val till förskoleklass

Under det sista året i förskolan söker barnen till förskoleklass. Då Brinkskolan är en kommunal skola så används den relativa närhetsprincipen vid intag till förskoleklass, se länk om relativa närhetsprincipen: https://www.taby.se/forskola-och-skola/grundskola/val-av-skola/antagningsprinciper/

Det innebär att Brinken inte har syskonförtur mellan förskola och skola och att det inte heller finns förtur till förskoleklass på Brinkskolan för barn som gått på Brinkens förskola.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-09-14