Farligt avfall

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att minimera avfallsmängderna och genom bra produktval undvika att farligt avfall uppstår. Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras.

Genom att välja produkter som inte klassas som miljö- eller hälsofarliga kan du undvika att farligt avfall uppstår. Generellt gäller att de produkter som är märkta med faropiktogram (farosymboler) blir farligt avfall när de använts eller ska kasseras. Läs mer om de nya faropiktogrammen på Kemikalieinspektionens hemsida. Du kan också hitta information om hur en produkt ska omhändertas i säkerhetsdatabladet.

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordning (SFS 2020:614). Vid en jämförelse med annat verksamhetsavfall finns det specifika bestämmelser vid hantering, förvaring och transporter av farligt avfall som är viktiga att känna till. Vi har sammanställt information om detta i ett faktablad. I faktabladet finns också exempel på vanliga typer av farligt avfall och information om vilka avfallsslag du får transportera själv.

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta kan göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till webbtjänsten API, se länk till höger.

Egentransport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall, s.k. egentransport av farligt avfall krävs en anmälan till länsstyrelsen. I högerspalten hittar du en länk till länsstyrelsens information om egentransport av farligt avfall och hur du gör en anmälan via  och via den även blanketten för anmälan. En anmälan kan även göras via länsstyrelsens e-tjänst.

 Exempel på bristfällig avfallshantering

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24