Start / Invånare / Avfall / Återvinning - sopsortering

Återvinning - sopsortering

Genom att återanvända eller återvinna uttjänta varor eller material gör du en insats för miljön och för ett hållbarare samhälle.

Det är du som är ansvarig till att ditt hushållsavfall ska sorteras. Det sorterade avfallet ska hanteras och transporteras bort från fastigheten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Det sorterade avfallet ska lämnas till det avfallsbolag som anlitas av kommunen. Hushållsavfall ska sorteras ut till föjande avfallsslag:

 • farligt avfall
 • batterier
 • grovavfall
 • förpackningar
 • returpapper
 • kasserade elektriska och elektroniska produkter
 • kasserade kylskåp och frysar

Det avfall som inte omfattas i renhållningstaxan för den vanliga hämtningen av hushållsavfall ska lämnas till kommunens anvisade återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Det kommunala avfallsbolaget kan mot beställning även hämta större mängder avfall. Mer information kan du få genom att kontakta din kommun eller det avfallsbolag som anlitas av kommunen, se länkar till höger.
 
Avfall är en stor belastning för miljön - men kan bli ett värdefullt råvarutillskott. Läs om hur du sorterar rätt på sopor.nu via länk till höger.

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt och ska inte slängas i soppåsen eller spolas ner på toaletten. Lämna det på en miljöstation, t ex på bensinstationen eller återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall från hushåll:

 • lysrör och lågenergilampor, kvicksilvertermometrar
 • batterier och bilbatterier
 • färgpatroner och toner till skrivare och kontorsutrustningar
 • färg-, lim- och lackrester
 • bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra
 • burkar, förpackningar etc. med rester av miljöskadliga ämnen
 • bil- och båtvårdsprodukter, t ex avfettningsmedel, kylarvätska, glykol, oljefilter, spillolja, trasor
 • lösningsmedel, klorin, fotogen, kloroform, metanol
 • kaustiksoda, saltsyra och ättiksyra

Inlämnat farligt avfall ska vara förpackat och märkt, helst i originalförpackning. Olika typer av farligt avfall får inte blandas.

Läkemedelsrester lämnas till apotek. För kanyler tillhandahåller apoteket kanylbehållare kostnadsfritt. Fyllda behållare lämnas till apoteket eller på återvinningscentralens miljöstation.

Kvicksilvertermometrar ska lämnas på återvinningscentralens miljöstation. Information om miljöstationer i respektive kommun finns i länkarna i spalten till höger.

Elektronikavfall 

Till elektronikavfall räknas till exempel:

 • armaturer och glödlampor
 • eldrivna hushållsredskap, handverktyg och trädgårdsredskap
 • datorutrustning
 • mobiltelefoner, telefoner
 • TV, stereo
 • klockor med batteri eller sladd

Du kan lämna ditt elektronikavfall hos försäljare när du köper en ny produkt eller på en återvinngscentral, se länkar till höger.

Lämna gammal medicin på apoteket

Medicin som spolas ner i avloppet kan spridas till vatten och mark och orsaka stora miljöproblem. Apoteket tar emot medicinrester, kanyler etc.

Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper ska sorteras ut och lämnas till återvinngsstation. Läs mer på länk till höger.

Förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation eller på annan plats som kommunen bestämt.

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna. För att hitta din närmaste återvinningsstation gå in på FTIs hemsida.

Producentansvar

Varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar.

Producentansvar gäller för elektriska och elektroniska produkter, däck, bilar, returpapper samt förpackningar av glas, metall, plast, kartong och wellpapp.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-03