Start / Om oss

Om oss

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby kommun och Vaxholms stad. Den gemensamma nämnden har tillsatts med politiker från båda kommunerna. Kontoret ligger i Täby.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH:s) uppdrag är att svara för Täbys och Vaxholms tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Nämnden ska även svara för rådgivning, information och expertkunskap inom verksamhetsområdena, besvara remisser, delta i kommunernas krishantering samt ansvara för miljöövervakning.

Täby har dessutom ingått avtal med Norrtälje,Vallentuna och Lidingö om att SRMH ska utföra tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln.  Besluten fattas av socialnämnden i Norrtälje respektive Vallentuna eller miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö.

Täby har även ingått avtal med Norrtälje om att SRMH ska utföra kontroll inom livsmedelslagen Norrtälje. Besluten fattas av bygg- och miljönämnden i Norrtälje.

Organisation

Täby är värdkommun för SRMH och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation. Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Fyra ledamöter och fyra ersättare väljs av Täby kommun och två ledamöter och två ersättare väljs av Vaxholms stad. Ordförande väljs bland ledamöterna från Täby och vice ordförande väljs bland Vaxholms ledamöter.

Uppgifter

Inom miljöbalkens område baseras valet av tillsynsaktiviteter och prioriteringar för varje år på den behovsutredning som kontoret utför. Utgångspunkten för bedömningarna i behovsutredningen är de 16 miljömålen och två av Svenska Folkhälsoinstitutets folkhälsomål. Dessa kompletteras med redovisningar om det faktiska läget i miljön, lagändringar och annan kunskap som kan påverka tillsynsbehovet.

Livsmedelskontrollen är riskbaserad, för att fara för människors hälsa inte ska uppstå.  Alla livsmedelsanläggningar klassas utifrån risk och tilldelas kontrolltid utifrån klassningen.

Alkohollagen och tobakslagen är båda skyddslagstiftningar vars huvudsyfte är att begränsa alkoholens respektive tobakens skadeverkningar. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det förebyggande arbetet.

Kontroll enligt lagen om handel av receptfria läkemedel är ett relativt nytt kontrollområde för kommunerna och innebär ett nära samarbete med läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-01-10