Start / Ledighet & Närvaro

Ledighet & Närvaro

Vår erfarenhet är att studieresultat är tydligt kopplade till din närvaro i skolan. Vi förväntar oss att du som elev närvarar och deltar aktivt i alla delar av din utbildning och skolans verksamhet - lektioner, prov, aktivitetsdagar, studiebesök mm.

Ledighet

Under läsåret råder obligatorisk närvaro i alla delar av undervisningen. Lov är utlagda för högtider och rekreation. Att ta ledigt under pågående skolarbete innebär förlorad undervisning och en urholkning av respekten för skolans regler och normer. Endast om mycket speciella skäl föreligger beviljar skolan ledighet under pågående termin. Om ledighet beviljats kräver vi att eleven själv tar ansvar för att ta igen den del av undervisningen han/hon går miste om.

Närvaro

Vi följer upp din samlade närvaro i skolan. Elevers, vårdnadshavares och mentorers gemensamma insatser borgar för att vi kan få syn på och hjälpa den som av olika anledningar inte kommer till skolan i den omfattning eleven ska.

För att vårt arbete ska fungera på bästa sätt gäller följande:

  • Frånvaroanmälan skall göras till skolan innan dagens första lektion.
  • För omyndiga elever gör målsman frånvaroanmälan.
  • Undervisande lärare registrerar närvaro.
  • Mentorn följer upp sina elevers närvaro och vidtar åtgärder om frånvaron är hög.

Vårdnadshavare får information så snart en elev (som ej fyllt 18 år) inte är i skolan, så länge såväl e-postadress som mobilnummer hålls uppdaterade i Quiculum.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-14